Algemene Voorwaarden

algemeen 

Algemene Voorwaarden voor Bodyblisscoaching,nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Bodyblisscoaching.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Bodybliss-coaching . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Definities

Facilitator: Jeanet Wemmenhove; Bodyblisscoaching

Client: de wederpartij

Behandeling: sessie, behandeling, training gericht op persoonlijke ontwikkeling op basis van technieken van Acces Consciousness™ of anders.

Overeenkomst: de afspraak voor een sessie of behandeling. Deze geldt zolang de sessie of behandeling duurt.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bodybliss-coaching te mogen claimen of te veronderstellen.

Prijzen voor Acces Consciousness™ Classes (Barsclass) zijn vastgesteld door Acces Consciousness™.

Voor een overeenkomst aangegaan tussen cliënt en facilitator zijn deze voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor alle overeenkomsten aangegaan door cliënt. Als cliënt een overeenkomst aangaat betekend dit dat cliënt deze voorwaarden accepteert.

Bij de uitvoering van de behandeling door de facilitator is sprake van een verplichting de sessie/behandeling naar behoren uit te voeren.

De facilitator geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische en fysieke complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van haar behandeling(en) bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de facilitator. De facilitator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Bodybliss-coaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Bodyblisscoaching,nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alleen het Nederlands Recht is van toepassing. Wilt u een geschil voorleggen aan de rechtbank, kan dit alleen in Assen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bodyblisscoaching,nl op deze pagina.

Opgemaakt te Assen: 17-10-2021